خدمات پروپوزل نویسی

31 May 2018

خدمات پروپوزل نویسی
شماره تماس 0788952990
توضیحات:

:تیم خدمات پروپوزل نویسی خدمات ذیل را به قیمت مناسب ارایه میکند
 • پروپوزل های تخنیکی
 • پروپوزل های اقتصادی و ارزش تخمینی پروژه تهیه کردن طرح های مختلف برای موسسه و شرکت
 • پروفایل /فکتشیت موسسه و شرکت
 • براورد پروژه
 • پلان کاری پروژه پلان و منول کنترول و کیفیت
 • پلان و منول ایمنی پروژه
 • پالسی های موسسه و شرکت
 • نقشه کشی ساختمان
 • 3Dو 2D نظارت از پروژه های ساختمانی
 • تهیه وترتیب اسناد داوطلبی های پروژه
 • Registration of NGO / Company US army corps of Engineering JCCS ( Joint Contracting Contingency System)
 • DUNS ( Data Universal Numbering system )
 • SAM ( System for Award Management )
 • NCAGE ( NATO Commercial and Government Entity )
 • UN agencies UNDP UNOPS UNFPA UNUERF3
 • UNGM ( United Global Market 24 UN Agencies )

Email: ravofi96@gmail.com

Phone: 0788952990

کمینت های فیسبوک