اپارتمانهای‌ فروشی

6 Oct 2018

اپارتمانهای‌ فروشی
قیمت 550
شماره تماس 0787515120
توضیحات:

آپارتمان های فروشی‌ ! کود اعلان‌ (10

قیمت‌ فروش‌ فی‌ مترمربع‌/600الی‌ 550- $ باجورامد‌.
آدرس‌ : چهاراهی‌ سینمای‌ خیرخانه‌ سمت‌ مسجد‌ نپش‌ کوچی‌ سوم‌ .
بلاک‌ متذکره‌ در‌ حال‌ اعمار‌ قراردارد‌ شصت‌ فیصد‌ کار‌ آن‌ به‌ پایه‌ اکمال‌ رسیده‌ است‌ و‌ کمتر‌ از‌ چهار‌ ماه‌ کار‌ آن‌ باقی‌ مانده‌ است‌ ، -مساحت‌ سه‌ اطاقه‌ تقریبآ(۱۱۰) مترمربع‌ – مساحت‌ چهار‌اطاقه‌( ۱۴۵ ) و‌ ( ۱۷۰) مترمربع‌ دارای‌ امکانات‌ سیستم‌ مرکز‌گرمی‌ ترکی‌ – لفت‌ با‌ امکانات‌ برق‌ ۲۴‌ساعته‌ – برق‌ میتر‌مستقل‌ – دو‌تشنابه‌ عصری‌ – یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ – بالکن‌ – داخل‌ تهکوی‌ پارکنگ‌ موتر‌- آفتابی‌ – دیکوریشن‌ اعلی‌ راویزکاری‌ – کلکین‌ ها‌ پی‌ وی‌ سی‌ – اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ معتبر‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌ اصل‌ زمین‌ و نیز‌ اپارتمانهای‌ متذکره‌ با‌ پرداخت‌ پنجاه‌ فیصد‌ اصل‌ قیمت‌ متباقی‌ پول به اقساط‌ شش‌ ماه‌ الی‌ یکساله‌ بفروش‌ میرسد‌ .
نوت: بخاطر‌ جلوگیری‌ از‌ ضیاع‌ وقت‌ و سرگردانی‌ جانبین‌ فقد‌ آنعده‌ مشتریان‌ که‌ طبق‌ متن‌ اعلان‌ هذا‌ موافق‌ بوده‌ و به‌ ملکیت‌ های‌ متذکره‌ اشد‌ ضرورت‌ جدی‌ داشته‌ باشند‌، در‌ تماس‌ شوند‌ ، درغیرآن معذرت‌ مارا‌ پذیرا‌ شوند‌ و‌ ارتباط‌ با‌ ما‌ فقد‌ ازطریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ امکان‌ پذیر‌ میباشد‌ .
Viber – What’s App- imo
0787515120

کمینت های فیسبوک