راي به شخصيت هاي صادق و كاركن به هموطنان ما صداقت است پس بيايد با راي خود به كشور و مردم خودخدمت را انجام داده بتوانيم….

17 Jun 2018

راي به شخصيت هاي صادق و كاركن به هموطنان  ما صداقت است پس بيايد با راي خود به كشور و مردم خودخدمت را انجام داده بتوانيم….
شماره تماس 0000008
توضیحات:

راي به شخصيت هاي صادق و كاركن به هموطنان ما صداقت است پس بيايد با راي خود به كشور و مردم خودخدمت را انجام داده بتوانيم….

کمینت های فیسبوک