فروش عاجل یک عراده موترتیوتای صرف فرونر

6 Jun 2018

فروش عاجل یک عراده موترتیوتای صرف فرونر
قیمت 16000 دالر
شماره تماس 0785210041
توضیحات:

فروش عاجل یک عراده موترتیوتای صرف فرونر

مادل :2006

رنگ:نقره ئی

انجن: 8 سلند

ماشین:ثابت بدون تفت و بخار

گیربکس:اتومات

اسناد: تصفیه شده الی ماه چهارم سال 1399

نوت: موتر فوق الذکر صرف برای خانه استفاده شده است.

قیمت:16000 دالر امریکائی

لطفا خریدار واقعی به تماس شود

کمینت های فیسبوک