موتر فروشی

18 Jun 2018

موتر فروشی
قیمت 8000$
شماره تماس 0799002479
توضیحات:

فروش عاجل یک عراده موتر کمری مودل ۲۰۰۹ رنگ سیلور چهارسلند گیربکس اتوماتیک پلیت منفی سه اسناد سه ساله پاک چهار حلقه تایر جدید دوگانه سوز گازی و پطرولی

کمینت های فیسبوک