یکباب‌ اپارتمان‌ سه‌ اطاقه‌ فروشی‌ !

12 Jun 2018

یکباب‌ اپارتمان‌ سه‌ اطاقه‌ فروشی‌ !
قیمت 45000$
شماره تماس 0787515120
توضیحات:

آپارتمان سه‌ اطاقه‌ فروشی‌ !   کود اعلان‌ (80 )

۴۵۰۰۰- دالر‌ با جور آمد‌.
آدرس‌ : ناحیه‌ چهارم‌ شهرکابل‌ بین‌ سرک‌ سوم‌ پروژه‌ تایمنی‌ و‌ چهاراهی‌ لبجر‌خیرخانه‌ کوچی‌ عقب‌ هوتل‌ خراسان‌ .
دارای‌ ۱۱۰ مترمربع‌ مساحت‌ – منزل‌ اول‌‌ – دوتشناب‌ – دهلیز‌ – آشپزخانه‌ – آفتاب‌ رخ‌ ‌ – دیکوریشن اعلی‌ – تهکوی‌ برای‌ استفاده‌ پارکنگ‌ موتر‌ – آبشرین‌ – برق‌ رهایشی‌ – اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌
                         ۰۷۴۴۴۹۲۱۰۵   /  ۰۷۸۷۵۱۵۱۲۰

کمینت های فیسبوک